Кратко описание на проект BG16RFOP002-2.092-0208-C01

ОПИСАНИЕ НА СЪЩНОСТТА НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ, ИЗПЪЛНЕНА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА ИЛИ ЛИПСА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID - 19

Проектната дейност изпълнена по Договор№BG16RFOP002-2.092-0448-C01, който се явява част от процедурата BG16RFOP002-2.092"Подкрепа на предприят, регистрирани по Закона за туризъма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19, удовлетвори потребностите на "Пиринтурист 2000" ООД от оборотни средства.

Основната цел на проекта беше посредством осигуряване на ликвидноста да се продължи дейността на дружеството в бъдеще и да се адаптират основните фирмени процеси към последствията от пандемията COVID- 19.

Основните дейности бяха свързани с нужните за дейността разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за суровини, материали, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на туристическата услуга.

Резултатът от изпълнението на проектното предложение е, че "Пиринтурист 2000" ООД приспособи дейността си към последствията от пандемията          COVID - 19  и ще продължи своята дейност и след приключване на проекта, като се гарантира сигурност за поетите ангажименти към клиентите и ефективността на производствените процеси.

Дестинации