Декларация за защита на личните данни

 
                                                                               ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016,  на “Пиринтурист 2000 ООД, ЕИК: 130218333, с адрес: гр. София 1000, ул. Позитано №14; имейл:pirirntouristbg@gmail.com; телефон: 02 / 9814954
Днес ………………2019 г.,   Долуподписаният
……………………………………………………………………………
I. Декларирам, че по мое изрично искане като клиент на ПИРИНТУРИСТ 2000  ООД, наричано накратко ТУРОПЕРАТОР, съм предоставил на последния следните мои паспортни данни: три имена български език
………………………………………………………………………………,
три имена на латиница:
…………………………………………………………………………………….,
ЕГН: ……………………………………, № Л.К. ,…………………………………, валидност Л.К. ,………………………………., № паспорт ,…………………………………, валидност паспорт ,………………………………., телефонен номер ……………………………………, имейл адрес …………………………………………………………………………., адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Декларирам, че съм информиран, че срокът на съхранение и обработване на горепосочените лични данни е 2 години и 6 месеца, считано от датата на приключване на изпълнението на конкретната услуга.
Съгласен съм посочените данни да бъдат използвани и обработвани от ТУРОПЕРАТОРА с цел предоставянето на туристически услуги по договор.
                                                 Декларатор:……………………………………………
                                                                                       /подпис/
 
II. Съгласен съм ТУРОПЕРАТОРЪТ, да съхранява и обработва мои лични данни: имейл адрес и телефонен номер, посочени по т. I, за целите на маркетинга, включително с цел да бъда информиран за предлагани от ТУРОПЕРАТОРА туристически програми и пътувания.
 
Декларирам, че съм информиран, че срокът на съхранение и обработване на горепосочените лични данни е 5 години, считано от датата на предоставяне на настоящата декларация.
                                                              Декларатор:……………………………………………
                                                                                        /подпис/
III. Уведомен съм, че в горепосочените срокове по т. I и II ако няма друго законово защитимо основание за обработване от ТУРОПЕРАТОРА на личните ми данни имам право по всяко време да оттегля съгласията си, предоставени с тази декларация и да поискам изтриване на личните ми данни /“да бъда забравен”/, както и за право да поискам коригиране на горепосочените лични данни като изпратя съответно съобщение на горепосочения адрес, имейл адрес или на място в офиса.
Декларирам, че съм информиран за обстоятелствата по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016г. (Общ регламент относно защитата на данните), включително за правото ми на жалба.
Пълната информация относно Политиката за защита на личните данни и правилата за поверителност на ПТМ Интернешънъл България  е публикувана на сайта www.ptmitourism.com
                                                                 Декларатор:……………………………………………
                                                                                                                                                 /подпис/